Medezeggenschapsraad

De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage. Het e-mailadres van de MR is: mr@liduinaschool.nl

Junoplantsoen en Timorstraat hebben allebei een eigen deelraad waarin het ouderdeel en leerkrachtdeel zitting heeft. 

Nadere informatie over werkwijze en bevoegdheden van de MR vindt u via de volgende link. Klik hier.

Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR:

  • Marijke van Schaick (leerkracht Timor)
  • Judith Scheffer (leerkracht Juno)
  • Caroline van Wees (leerkracht Timor)
  • Marieke Kleinlein (leerkracht Juno)

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR:

  • mw. Manita Delissen - van der Klugt (ouder Timor )
  • mw. Franka van den Hoorn (ouder Juno
  • mw. Alice van Dijk - Lokkard (ouder Juno) voorzitter
  • dhr. Jarda Dijk (ouder Timor) secretaris

Jaarplan 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Jaarplan 2018-2019

 

Notulen