Algemeen

HANDELINGSGERICHT WERKEN

Schooljaar 2012-2013 zijn wij in het team gestart met een pilot handelingsgericht werken (HGW) in het kader van Passend Onderwijs middels een intensief scholingstraject. Concreet betekende dit, dat de leerkrachten onder begeleiding van een externe deskundige zijn gaan werken in hun groep met groepsplannen. Dit is een manier van werken waarbij de onderwijsbehoefte van kinderen centraal staat en waarop het handelen van de leerkracht zo efficiënt mogelijk wordt afgestemd, door de kinderen te clusteren in groepen. Schooljaar 2013-2014 is het werken met groepsplannen voor de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd op basis van de opgedane ervaringen. De kleuterleerkrachten werken met de map Inzichtelijk om opbrengstgericht te kunnen werken. .

Dit schooljaar gaan we verder met het HGW Dit betekent dat er dit schooljaar in alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen. De groepen 4,5 en 6 richten zich ook op groepsplannen voor spelling. De groepen 7 en 8 werken de groepsplannen voor technisch lezen uit.

DE LIDUINASCHOOL KOMT IN ACTIE VOOR SERIOUS REQUEST
Zie informatie hiernaast.