Ouderbijdrage Junoplantsoen

Vanuit de ouderbijdragen worden zaken voor de kinderen gerealiseerd, waarvoor de overheid geen bekostiging of geen voldoende bekostiging inzet. Denk hierbij o.a. aan kerstvieringen, sportdag, bibliotheek, culturele activiteiten. De ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig.

Voor het mogelijk maken van culturele activiteit en een schoolreis/gedeelte van schoolkamp groep 8) wordt een aparte bijdrage (€ 25) geheven.

Voorafgaande aan de jaarvergadering van de oudervereniging ontvangen de ouders een gedetailleerde verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen, alsmede een begroting. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering van de Oudervereniging vastgesteld.

Definitieve vaststelling na goedkeuring tijdens de jaarvergadering.
voor leerlingen van groep 1 t/m7 = €50
ouderbijdrage € 25 en schoolreis € 25

voor leerlingen van groep 8 = €145,00
ouderbijdrage € 25 en schoolkamp € 120,00

Rekeningnummer IBAN van de oudervereniging Liduinaschool- Junoplantsoen: NL65 INGB 0008 4098 17

Indien betaling van de ouderbijdrage een praktisch probleem vormt, is overleg met de penningmeester raadzaam. Het emailadres is ov@liduinaschool.nl

U kunt een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Haarlem. U kunt hiervoor terecht op

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

Per kind kunt u per schooljaar maximaal 1 keer € 100 (basisonderwijs) of € 200 (voortgezet onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind 1 keer per schooljaar aanvragen. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoonnummer 023 511 4200.
Via dezelfde gemeentesite is het ook mogelijk een bijdrage te ontvangen in het geval uw kind(eren) huiswerkbegeleiding of bijles nodig hebben. https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles

 

Vacatures Junoplantsoen