Handelingsgericht werken en rapportage leerlingen

22-09-2014

Vorig schooljaar zijn wij in het team gestart met een pilot handelingsgericht werken (HGW) in het kader van Passend Onderwijs. Concreet betekende dit, dat enkele leerkrachten onder begeleiding van een externe deskundige zijn gaan werken in hun groep met groepsplannen. Dit is een manier van werken waarbij de onderwijsbehoefte van kinderen centraal staat en waarop het handelen van de leerkracht zo efficiënt mogelijk wordt afgestemd, door de kinderen te clusteren in groepen. 
Dit schooljaar gaan we verder met het HGW en inmiddels is het team van beide locaties gestart met een intensief scholingstraject. Dit betekent dat er dit schooljaar in alle groepen wordt gestart met groepsplannen. In eerste instantie richten wij ons op het vakgebied rekenen en later zal dit uitbreiden naar andere kernvakken.

Uit de pilot is gebleken dat onze jaarcyclus van rapporteren en rapport- gesprekken niet goed aansluit bij het HGW. Daarom gaan we dit met ingang van dit schooljaar anders organiseren. 
In november zijn de eerste contactavonden (10 minutengesprekken) voor ouders. Er is dan nog geen rapport. De nadruk van het gesprek zal liggen op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind. Uiteraard wordt er gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en is er ruimte om hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die centraal staat is of uw kind zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de leerkrachten is het goed om te weten welke verwachtingen uw als ouder heeft.
Het eerste rapport ontvangt uw kind half februari na de middenmeting van CITO. U ontvangt met het rapport een grafiek uit het leerlingvolgsysteem en een toelichting. De tweede contactavond is begin maart (na voorjaarsvakantie) en gaat over het rapport en cognitieve ontwikkeling.

Begin juli ontvangt uw kind het tweede rapport aangevuld met een grafiek uit het leerlingvolgsysteem. De eindmeting van CITO heeft dan inmiddels plaatsgevonden. Leerkrachten nodigen alleen ouders uit wanneer zijn dit nodig vinden voor een laatste gesprek. Mocht u als ouder een afsluitend gesprek willen dan kunt u dit bij de groepsleerkracht aangeven.
Wanneer u dit schooljaar buiten de contactmomenten om vragen heeft dan kunt u binnenlopen bij de leerkracht om een afspraak te plannen. U kunt dit het beste doen na schooltijd.