Wijzigingen toelatingsprocedure VO

22-09-2014

Met ingang van het schooljaar 2012- 2013, is er een wijziging in de toelatingsprocedure naar het Voortgezet Onderwijs voor de scholen in ons samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. Dit brengt veranderingen met zich mee op de Liduinaschool.

In het kort gaat het bij de toelating in het Voortgezet Onderwijs (VO) vanaf augustus 2012 om de volgende zaken;

  • Het basisschooladvies (leidend)
  • Een uitstroomprofiel op basis van het CITO leerlingvolgsysteem groep 6 t/m 8 op de vakken begrijpend lezen en rekenen-wiskunde
  • De NIO toets (Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau
  • Aanvullende onderwijskundige informatie 

Een in het oog springende wijziging is dat niet meer de Entree-toets meetelt als criterium voor toelating, maar de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem voor de vakken begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Wat hetzelfde blijft is dat het basisschooladvies leidend is en onderbouwd wordt met de uitslag van de NIO toets.

Bij het tot stand komen van het basisschooladvies, spelen op de Liduinaschool de volgende zaken een rol;

  • Resultaten leerlingvolgsysteem groep 6 t/m 8 van alle vakken 
    (vanaf schooljaar 2012-2013 aangevuld met cito toetsen studievaardigheden )
  • Cognitieve ontwikkeling in groep 8
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie
  • Drempelonderzoek groep 8

Dit betekent dat de Entree-toets met ingang van dit schooljaar niet meer afgenomen wordt. De CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem breiden we uit in groep 5 t/m 8 met studievaardigheidstoetsen. Deze worden 1x per jaar afgenomen. 
Het drempelonderzoek in groep 8 blijft wel behouden.

Wij zijn nog aan het onderzoeken of wij in het kader van deze wijzigingen onze wijze en frequentie van rapporteren naar ouders over de ontwikkeling van uw kind moeten aanpassen.