Onze Missie

We geven op de Liduinaschool onderwijs met als missie:

'Samen worden wie je bent' en 'Leren van én met elkaar'

Onze Visie

Een fijn en veilig schoolklimaat is een voorwaarde om je als kind optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de Liduinaschool leven we Vreedzaam en volgen we kinderen in hun cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, van onszelf en van elkaar. Iedere dag zetten we ons in voor het beste onderwijs. We vinden het belangrijk dat alle kinderen groeien en kunnen zijn wie ze zijn.

In een rijke leeromgeving leren we van én met elkaar. Kinderen leren op verschillende manieren; door instructie van de leerkracht, door te onderzoeken, te ontdekken en met elkaar. Klassikaal reken- en taalonderwijs wordt daarom gecombineerd met thematisch werken met de methode Blink.

Leerlingen hebben zelf inbreng in het onderwijs, als vertegenwoordigers van de leerlingen heeft de leerlingenraad een belangrijke stem in het verwezenlijken van de ideeën van de leerlingen.

Op de Liduinaschool geven onderwijs vanuit onze kernwaarden: plezier, respect, vertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Plezier

Plezier in leren en met plezier naar school gaan zien we als leerlingen betrokken zijn en goed in hun vel zitten. Zin hebben in leren en de zin van leren zien.

Respect

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit een basishouding van respect voor jezelf, de ander en de omgeving. De kinderen leren elkaar en volwassenen te accepteren ongeacht culturele verschillen, inkomen, sekse, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of afkomst. Wij laten mensen, dieren, spullen en de omgeving in hun waarde. De kinderen leren verschillen te accepteren door een ander te zien en te horen met zorg en aandacht. Wij zetten ons bewust in voor kinderen, ouders en collega's. Een begripvolle en open communicatie is belangrijk op de Liduinaschool. Wij hebben waardering voor iemands kwaliteiten, prestaties en vaardigheden.

Vertrouwen

Vanuit een positieve grondhouding ontstaat zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we de ander kunnen zien en horen. We geven kinderen vertrouwen door hoge verwachtingen te hebben, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Vertrouwen helpt om stappen te maken die we eerst nog niet durfden te maken. Vertrouwen maakt ook dat we fouten mogen maken en hierdoor mogen proberen, waardoor we weer leren.

Zelfstandigheid

We werken dagelijks aan de zelfstandigheid van kinderen. Zelfstandigheid betekent dat we de kinderen dingen leren zelf te doen en zelf te ontdekken. We doen het eerst voor, daarna samen en uiteindelijk alleen. Zelfstandigheid gaat niet vanzelf, we laten kinderen begeleid los en geven hen ruimte. Het zelf doen maakt kinderen trots en waardoor zelfvertrouwen groeit.

Samenwerken

We leven samen en voelen ons verbonden met elkaar. Samen kunnen we meer. We zijn ervan overtuigd dat we meer leren als we Samenwerken. Leren van én met elkaar draagt bij aan de ontwikkeling van onze sociale vaardigheden en aan onze ontwikkeling als persoon. Ook helpt het bij de ontwikkeling van onze cognitieve vaardigheden.

De basis: rekenen en taal

Rekenen en taal is de basis van ons onderwijs. In de ochtenden besteden we veel aandacht aan deze vakken en aan spelling en schrijven. Voor rekenen werken we met de methode Getal en Ruimte. Onze taalmethode is Taal in Beeld. Voor technisch lezen gebruiken we Atlantis. 

Het jonge kind

In de groepen 1-2 leren kinderen spelend. Er is een rijk beredeneerd aanbod in de verschillende hoeken. Door spel komen de jonge kinderen in aanraking met rekenen, taal, sociaal-emotionele vaardigheden en ontwikkelen zij hun grote en fijne motoriek. De kinderen leren ook in de grote en kleine kring en werken zelfstandig aan tafel. 

Burgerschap

Om leerlingen bewust te maken van de samenleving waarin we leven is burgerschap een onderdeel van het curriculum op schoold. In Vreedzaam en Blink komt burgerschap aan bod.

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar samenleven. Burgerschap is ook wereldburgerschap; we leren over diversiteit, identiteit, democratie, macht, vrijheid en gelijkheid, maar ook over mensenrechten, inclusiviteit, duurzaamheid, technologie, vrede en conflicten. 

Digitale geletterdheid

Wat doen sociale media met ons? Is dit bericht waar of niet waar? Hoe communiceren we in een chatgroep? Wat heeft het voor effect als ik een bepaald bericht verstuur? Allemaal vragen die naar voren komen bij mediawijsheid. Mediawijsheid is een onderdeel van digitale geletterdheid, dat ook computational thinking, praktische ICT-vaardigheden en digitale informatieverwerking omvat. Op onze school besteden we hier onder andere aandacht aan door mee te doen aan de week van de mediawijsheid en het programma Mediamasters.

Muziek

Muziek geeft ons vreugde en plezier, muziek doet veel met ons. Kinderen leren niet alleen muziek maken in de muziekles, maar uit onderzoek blijkt dat kinderen van muziek ook beter gaan leren en beter in staat zijn om hun aandacht te richten op iets en empathis en sociaal te zijn. 

Kinderen op de Liduinaschool krijgen bijna wekelijks muziekles van onze muziekdocent Marieke van Wijngaarden.

Beeldende vorming

Creatief denken, je fantasie laten gaan en het uitdrukken van je gevoelens in iets dat je maakt; bij beeldende vorming leren kinderen creëren. Opdrachten zijn gekoppeld aan het thema van Blink. Alle kinderen krijgen jaarlijks zo'n twaalf lessen beeldende vorming van Kiki Hoogland. Ook in de klas is er aandacht voor creativiteit. 

Vreedzaam

Onze school is Vreedzaam, een plek waar kinderen leren om nu in het klein en straks in het groot, een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de (multiculturele) samenleving. Wij vinden dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’.

Want iedereen mag er zijn, ongeacht verschillen in uiterlijk, achtergrond, religie, opvattingen, sekse en competenties. Samen worden tot wie je bent. Dit betekent met respect en vertrouwen met elkaar omgaan, waarbij we onze verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen. We hebben elkaar nodig en leren samenwerken.

Onze vreedzame school is een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben kinderen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Er heerst een positief werkklimaat en de leerlingen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.

Kinderen hebben een rol in de school bijvoorbeeld als mediator of in de leerlingenraad. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Jaarlijks komen in de school de volgende thema's aan bod:

We horen bij elkaar - groepsvorming

We lossen conflicten zelf op - conflicthantering

We hebben oor voor elkaar - communicatie

We hebben hart voor elkaar - gevoelens

We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid

We zijn allemaal anders - diversiteit

Thematisch werken met Blink

Op de Liduinaschool werken we met de methode Blink Wereld waarbij de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn geïntegreerd. Als we werken met Blink werken we veel samen ook met andere groepen. Blink maakt onze wereld groter doordat we leren nadenken over de wereld om ons heen.

Na iedere vakantie start een nieuw thema waarbij we onze kennis actief vergroten en werken aan vaardigheden als onderzoeken, samenwerken en schrijven.

Als school koppelen we Close Reading aan Blink. We gebruiken rijke teksten die aansluiten bij het thema. Dit vergroot de kennis én het leesplezier. We zijn ervan overtuigd dat als kinderen veel kennis opdoen, lezen leuker wordt, er meer wordt geleerd en beter aan de onderwijsbehoeften wordt voldaan.

We zien en merken dat kinderen met plezier aan de thema's van Blink werken.

Leesplezier

We vinden het belangrijk dat kinderen lezen met plezier. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het lezen onder basisschoolleerlingen en is gebleken dat de teksten die worden aangeboden in methodes erg summier zijn. Daarom zijn we gestart met het aanbieden van rijke teksten bij de thema's van Blink. Een rijke tekst betekent dat de zinnen lang zijn en dat woorden worden gebruikt die kinderen misschien nog niet kennen. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot, neemt de leesbevordering en leesplezier toe.

Door deze rijke teksten in te zetten voor Close Reading leren de leerlingen een tekst beter te begrijpen wat bijdraagt aan de vaardigheden voor begrijpend lezen. Bij Close Reading wordt de leerling ook uitgedaagd moeilijke rijke teksten meerdere malen te lezen met steeds een andere opdracht. Hierdoor leren leerlingen op verschillende manieren naar een tekst te kijken. Het doel van Close Reading is dat leerlingen complexe teksten leren te doorgronden.

Bij Close Reading moet de lezer 'worstelen' met de tekst om tot een dieper begrip te komen. De bedoeling daarvan is dat de leerling de meerwaarde gaat zien van het intensiever lezen van een tekst. Dat hij/zij de wereld er bijvoorbeeld beter door leert begrijpen en dat mensen verschillende standpunten kunnen hebben.