Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting Twijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht aangaande bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen, wordt uitgeoefend door de MR (medezeggenschapsraad) van de school zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid. Aan de GMR zijn commissies verbonden. Zij bereiden onderwerpen voor die de GMR moet behandelen, bijvoorbeeld onderwerpen waarover het bestuur advies of instemming van de GMR vraagt. De GMR bestaat uit zeven ouders en zeven personeelsleden. Zij zijn als ouder of als personeelslid verbonden aan een van de scholen van Twijs. In de GMR vertegenwoordigen zij echter niet het specifieke belang van hun school, maar dat van álle Twijs-scholen. Elk GMR-lid onderhoudt contact met de MR van één of meerdere scholen. Daardoor weten de GMR en MR van elkaar wat er leeft en speelt op de scholen. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen voor de GMR en MR staan op de website van Twijs.