Vreedzaam

Onze school is Vreedzaam, een plek waar kinderen leren om nu in het klein en straks in het groot, een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de (multiculturele) samenleving. Wij vinden dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’.

Want iedereen mag er zijn, ongeacht verschillen in uiterlijk, achtergrond, religie, opvattingen, sekse en competenties. Samen worden tot wie je bent. Dit betekent met respect en vertrouwen met elkaar omgaan, waarbij we onze verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen. We hebben elkaar nodig en leren samenwerken. 

Onze vreedzame school is een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben kinderen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Er heerst een positief werkklimaat en de leerlingen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. 

Kinderen hebben een rol in de school bijvoorbeeld als mediator of in de leerlingenraad. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Jaarlijks komen in de school de volgende thema's aan bod:

We horen bij elkaar - groepsvorming

We lossen conflicten zelf op - conflicthantering

We hebben oor voor elkaar - communicatie

We hebben hart voor elkaar - gevoelens

We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid

We zijn allemaal anders - diversiteit